Home | Over Ons | Verzenden & Betalen | Contact Uw Klantgegevens | Winkelwagen  
AssortimentMoederdag (weer in 2019)
Cadeaubon
Cadeautjes
Wijn en andere dranken

cadeaubon
Verjaardag, vader- of moederdag

Olijfolie
Griekenland
Portugal

Biologisch
Mousserend
Rood
Wit

Vaderdag (weer in 2019)
Wijn
Wijncadeautjes

Nieuw in het assortiment
Duitsland
Frankrijk
Italië
Oostenrijk
Spanje
Zuid-Afrika

Proefdozen
Aspergewijnen
Dinnerbox
Mixdoos
Mosselproefdoos
Rosé
Succesnummers
Voorjaarswijnen
Zuid-Afrika

Rode Wijn
Argentinië
Australië
Chili
Duitsland
Europa: Frankrijk-Italië-Spanje
Frankrijk
Italie
Oostenrijk
Portugal
Spanje
Zuid-Afrika

Witte Wijn
Argentinië
Australië
Chili
Duitsland
Frankrijk
Italië
Nieuw-Zeeland
Oostenrijk
Portugal
Spanje
Zuid-Afrika

Rosé
Argentinië
Chili
Frankrijk
Italië
Spanje
Zuid-Afrika

Mousserend
Argentinië
Chili
Frankrijk
Italië
Spanje
Zuid-Afrika

Dessertwijnen
Australië
Chili
Duitsland
Frankrijk
Italië
Zuid-Afrika

Sherry en Port
Port
Sherry

Relatiegeschenken
Boeken
Wijnaccessoires
Wijngeschenken

 
Kijk op Wijn - Algemene Voorwaarden

Hieronder volgen enkele belangrijke punten uit de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Correspondentie
Correspondentie per E-mail wordt evenals correspondentie per fax als schriftelijk beschouwd.

Aanbiedingen
Alle door ons gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijzen
De vermelde prijzen zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Alle prijzen en tarieven zijn in euro's en inclusief BTW.

Afkoelingsperiode
Na ontvangst van het produkt, heeft de consument een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het produkt te retourneren, mits in de originele staat. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de "niet goed-geld terug" regeling. De aanbieder zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.

Niet goed-geld terug
De aanbieder staat ervoor in dat de geleverde produkten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. De aanbieder garandeert dat, als een bepaalde wijn niet aan de verwachtingen voldoet, u de niet aangebroken flessen binnen twee weken na ontvangst kunt retourneren. De aanbieder zal dan 50% van de kosten van het retourtransport voor haar rekening nemen.
Voor de retour ontvangen wijnen wordt een tegoedbon gemaakt, die u kunt gebruiken bij een volgende bestelling.

De aanbieder betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen 14 dagen na levering blijkt dat de produkten of diensten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde produkten. De consument kan de aanbieder ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. Alle retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats en in ieder geval binnen 14 dagen nadat de consument zijn klacht kenbaar heeft gemaakt bij de aanbieder. De consument is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij de aanbieder. De consument zal de ontvangen produkten direct na melding en voor rekening van de aanbieder terugzenden.

Levering
De minimale grootte van uw bestelling bestaat uit 6 flessen (gesorteerd). Levering geschiedt franco koper bij een factuurbedrag van tenminste € 125,00. Bij een bestelling tot € 75,00 wordt een bijdrage in de bezorgkosten berekend van € 7,50. Bij een bestelling vanaf € 75,00 tot € 125,00 wordt een bijdrage in de bezorgkosten berekend van € 5,00. Binnen de dorpskern van Zeewolde is bezorging altijd gratis.

Bij bestellingen vanaf de Waddeneilanden en vanuit het buitenland hanteert de aanbieder andere voorwaarden. Neemt u hiervoor contact met de aanbieder op.

De aanbieder streeft ernaar uw bestelling binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling te bezorgen. In veel gevallen zal uw wijn eerder arriveren. Mocht een wijn onverhoopt niet op voorraad zijn, dan neemt de aanbieder contact met u op.

De aanbieder zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen met de consument overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook overschreden wordt, moet de aanbieder de consument daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan de consument terugbetaald.

Reclames
De afnemer is verplicht de zending direct bij aflevering op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Een manco levering verzoekt de aanbieder u alleen te accepteren onder aantekening op de aftekenlijst en direct een telefonische melding aan de aanbieder, waarna de aanbieder direct tot een aanvullende levering overgaat. Een breukzending verzoekt de aanbieder u nooit te accepteren.
Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de inhoud dienen op de afleveringsbon en/of het vervoersdocument vermeld te worden.

Eigendomsvoorbehoud
Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van leverancier tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

Levertijd
Leveringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren.

Overmacht
Indien leverancier door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is leverancier gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Aansprakelijkheid
Leverancier is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van leverancier. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. Leverancier is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door leverancier geleverde goederen, is leverancier niet aansprakelijk.

© 2010-2019 - Algemene Voorwaarden - Disclaimer - Web design by Web Chemistry